משרד עורכת דין מייסא אבו עוקסה

הוצאה לפועל

הלכי הוצאה לפועל

הליכים בהוצאה לפועל

הליכי הוצאה לפועל הם הליכים משפטיים הננקטים על ידי זוכה נגד חייב במטרה לגבות את החוב ממנו. הליכים אלו כוללים עיקולים על נכסי החייב לרבות עיקולים על משכורתו, חשבונות הבנק שהוא מנהל, מטלטלין, מקרקעין בנוסף להגבלות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חידוש דרכון והגבלת לקוח מיוחד ועוד…

עם פתיחת תיק הוצאה לפועל, מכל סוג שהוא, תישלח לחייב אזהרה /הודעה המודיעה לו על פתיחת התיק נגדו. ככלל, המצאת האזהרה לחייב היא תנאי לנקיטת הליכים בהוצאה לפועל.

על החייב לבדוק את התיק שניפתח נגדו ולבדוק אם הוא מודה בחוב או מתנגד לו, ולאחר בדיקת התיק יבחר את ההליך המתאים לנסיבות התיק ולנסיבותיו האישיות של החייב.

הלכי הוצאה לפועל

הדרך לעיכוב הליכים וביטול עיקולים והגבלות
חייב המכיר בחוב

חייב שאינו מתנגד לפתיחת התיק נגדו ומכיר ומודה בחוב, אולם, אין ביכולתו לפרוע את החוב במלואו בתשלום אחד, ומבקש להסדירו ולעכב ולבטל את הליכי ההוצאה לפועל שנוקט הזוכה נגדו רשאי לפעול באחת מהפעולות המפורטות להלן:

 1. הגשת בקשה לצו תשלומים.

2. הגשת בקשה לאיחוד תיקים.

3.פתיחת הליך חדלות פירעון.

4. הסדר חובות.

צו תשלומים

חייב בהוצאה לפועל שלא יכול לשלם את החוב במלואו או שלא יכול לעמוד בהסדר התשלומים שנקבע בעת פתיחת התיק כפי שמצוין בהודעה על פתיחת התיק (אזהרה) ומבקש לפרוס את החוב לתשלומים, רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולבקש לפרוס את החוב לתשלומים בהתאם למגבלת החוק בפרק הזמן המקסימלי. ראה עוד פרק הזמן המקסימלי 

עם מתן צו תשלומים,יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב בהתאם להחלטת הרשם ויבוטלו עיקולי משכורת, עיקולים על חשבון העו"ש בבנק וכן יבוטלו הליכי הבאה.

 

איחוד תיקים

חייב בהוצאה לפועל הפתוחים נגדו שני תיקים או יותר רשאי להגיש בקשה לאיחוד תיקים ולשלם את חובותיו במרוכז לנושיו השונים מידי חודש. 
התשלום החודשי שיקבע הינו בהתאם ליכולתו של החייב ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. ראה עוד פרק הזמן המקסימלי 

עם מתן צו איחוד תיקים, יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב בהתאם להחלטת הרשם ויבוטלו עיקולי משכורת, עיקולים על חשבון העו"ש בבנק וכן יבוטלו הליכי הבאה.

פרק הזמן המקסימלי שניתן לפרוס את החוב במסגרת בקשה לצו תשלומים ואיחוד תיקים

בהתאם לתיקון 68 לחוק ההוצאה לפועל, לרשם ההוצאה לפועל סמכות לאשר לפרוס את החוב לתקופה ארוכה יותר של עד 3 שנים נוספות על התקופה המקורית.

  • אם סכום החוב נמוך מ- 100,000 ש"ח – ניתן לפרוס את החוב לתקופה של עד שלוש שנים.
  • אם סכום החוב גבוה מ- 100,000 ש"ח – ניתן לפרוס את החוב לתקופה של עד ארבע שנים.
  • אם סכום החוב נמוך מ- 100,000 ש"ח – ניתן לפרוס את החוב לתקופה של עד שש שנים.
  • אם סכום החוב גבוה מ- 100,000 ש"ח – ניתן לפרוס את החוב לתקופה של עד שבע שנים.

חדלות פירעון

במידה ואין לחייב את היכולת הכלכלית לשלם את חובותיו בתשלום אחד ואין לו את היכולת הכלכלית לפרוע את חובותיו בצו תשלומים או איחוד תיקים בפרק הזמן המקסימלי שמאפשר החוק, הוא רשאי לפנות להליכי חדלות פירעון  ובשלב הזה בטרם מתן צו לפתיחת הליכים, החייב רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים נגדו בהתאם לסעיף 77 א' לחוק ההוצאה לפועל לתקופה קצובה ורשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל ואף ביטול הליכים נגד החייב לרבות ביטול עיקולי משכורת, חשבון בנק, הוצאת מיטלטלין וכן ביטול צו הבאה שהוצא נגדו.

הסדר חובות

בטרם יפנה החייב להליכי חדלות פירעון הוא רשאי לפנות לנושיו בהצעה להסדר חובות פרטני בכל תיק ותיק, מול כל נושה בנפרד ולגבש הסדרים לסילוק החובות על דרך הפשרה.

בנוסף, בתיקי חדלות פירעון שסכום החוב בהם נמוך מ- 161,236 ₪ ואשר מתנהלים ביחידות חדלות הפירעון בלשכות ההוצאה לפועל, ניתן לגבש הסדר בין החייב לנושים בטרם מתן צו לפתיחת הליכים

הליך נוסף של הסדר חובות קבוע בסעיף 321 לחוק חדלות פירעון ואשר מקביל לסעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל, במסגרת הליך זה ניתן להציע הסדר לנושים בהליך מהיר ולקבל צו הפטר בפרק זמן קצר.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ חייג 04-6722002 או שלח הודעת וואטסאפ 058-4672002

הלכי הוצאה לפועל

חוב מזונות בהוצאה לפועל

חוב מזונות המתנהל בהוצאה לפועל הינו חוב מיוחד שאינו נכלל בתיק איחוד ויש לפעול להסדרתו באמצעות הגשת בקשה נפרדת למתן צו תשלומים במסגרת תיק ההוצאה לפועל המתנהל.

ביום 15.08.2018 נכנס לתוקפו תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל המסדיר את סמכותם של רשמי ההוצאה לפועל לפרוס חוב עבר במזונות בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ואשר יפורטו להלן:

תנאים לפריסת חוב עבר במזונות

א. רשם ההוצאה לפועל בירר את יכולתו של החייב בדיון חקירת יכולת – חלה חובה לזמן את הזוכה לדיון .

ב. אם הזוכה לא התייצב למועד שנקבע או שהסכים לקיים את הדיון בלעדיו- הרשם רשאי לקיים את הדיון גם בלעדיו. רשם ההוצאה לפועל שוכנע כי מתן צו לתשלום בשיעורים של חוב העבר במזונות מוצדק, בהתחשב במצבו הכלכלי של החייב וכן בהתחשב בפגיעה האפשרית בזוכה.

ג. על החייב לשלם גם את הסכום שנקב בבקשה לפריסת החוב וזאת החל ממועד הגשת הבקשה ועד הדיון בה.

ד. אם החייב חב בתשלום מזונות שוטף – על החייב לשלם את התשלום החודשי במשך חודשיים רצופים לפחות, ולהמשיך לשלמו עד מועד מתן ההחלטה.

בהעדר קיום התנאים לפריסת חוב עבר במזונות

רשם רשאי לפרוס חוב עבר במזונות גם אם החייב לא מילא אחר סעיף ד' לעיל ולא שילם את החוב השוטף במשך חודשיים ברציפות ועד למועד הגשת הבקשה: אם הרשם השתכנע כי אי-תשלום החוב כאמור נובע מנסיבות חריגות שיירשמו.

הלכי הוצאה לפועל

ביטול הגבלות על חייב

חלק מהליכי הגבייה של זוכים נגד חייבים הינה הטלת אחת או יותר מההגבלות המפורטות  להלן, ועל חייב המבקש לבטל אחת או יותר מההגבלות שהוטלו עליו, להגיש בקשה מנומקת לרשם ההוצאה לפועל לביטול ההגבלה.

לרשם ההוצאה לפועל הסמכות לבטל הגבלה או יותר מההגבלות שהוטלו על החייב בהתאם למידת הפגיעה בו ובאיזון הנכון עם זכויות הזוכה לגבות את חובו. 

א. הגבלת החייב מהחזקת דרכון ישראלי או תעודת מעבר.

ב. עיכוב יציאתו של החייב מהארץ.

ג. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד.

ד. הגבלת החייב מעשיית שימוש בכרטיסי אשראי.

ה. הגבלת החייב מייסוד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד.

במידה וההגבלה נכנסה לתוקף, לרבות הגבלה על החזקת או חידוש דרכון והגבלת יציאה מהארץ או כל הגבלה אחרת, רשאי החייב לפנות בבקשה מנומקת לרשם ההוצאה לפועל ולבקש לבטל את ההגבלה שהוטלה עליו בהתאם למידת הפגיעה בו ובאיזון הנכון עם זכויות הזוכה לגבות את חובו.

הלכי הוצאה לפועל

התנגדות לתיקים בהוצאה לפועל

חייב שקיבל אזהרה בדבר פתיחת תיק נגדו בהוצאה לפועל עליו לבחון את התיק ובמידה ויש לו טענות נגד החוב עליו לפעול להגשת התנגדות לביצוע התיק נגדו בפרק הזמן הקבוע בחוק בהתאם לסוג התיק שנפתח נגדו כגון פסק דין כספי, תיק שטרות או תביעה על סכום קצוב.

במידה וההתנגדות מוגשת בזמן, הליכים ההוצאה לפועל מעוכבים על ידי רשם ההוצאה לפועל מיד עם הגשת ההתנגדות.

במידה וההתנגדות לא מוגשת בזמן, יש לצרף להתנגדות בקשה להארכת מועד ולפנות לבית המשפט בבקשה מנומקת לעיכוב וביטול ההליכים נגד החייב בהוצאה לפועל.

פסק דין כספי

זוכה המחזיק בפסק דין כספי, רשאי להגיש בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לשם גביית הסכום שנפסק בפסק הדין וזאת באמצעות הגשת בקשה לביצוע פסק הדין.

את הבקשה לביצוע פסק הדין יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל לאחר שחלפו 30 יום מיום מתן פסק הדין או מיום מסירת פסק הדין לידי הנתבע (החייב) או בהתאם להוראות פסק הדין.

עם פתיחת התיק בהוצאה לפועל תישלח לחייב הודעה או אזהרה בדבר פתיחת התיק נגדו. במידה החייב לא ידע על מתן פסק הדין שניתן נגדו, מכל סיבה שהיא, ובמידה וקיימות טענות הגנה איתנות ומבוססות הוא יהיה רשאי להגיש "בקשה לביטול פסק הדין" נגדו אליה יצרף "בקשה להארכת המועד" להגשת הבקשה כאמור.

שטרות והמחאות/שיקים

זוכה שמחזיק בידו שיק או שטר חוב שלא כובד על ידי החייב, רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל נגדו.

עם פתיחת תיק הוצאה לפועל תישלח לחייב הודעה או אזהרה בדבר פתיחת התיק נגדו. במידה והחייב מתנגד לסכום השטר, כולו או מקצתו, הוא רשאי להגיש, תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה, התנגדות לביצוע שטר. במידה וההתנגדות התקבלה, הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב יעוכבו והדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט הסמוך ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק.

במידה ועבר מועד הגשת ההתנגדות, ניתן להגיש בקשה להארכת המועד ולתמוך את הבקשה בתצהיר המפרט את נסיבות התיק ומחדל האיחור בהגשת ההתנגדות.

תביעה על סכום קצוב

זוכה שמחזיק בידיו ראייה, בכתב, המעידה על קיומו של חוב כלפיו רשאי להגיש בקשה לפתיחת תיק תובענה או תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל אם סכום התביעה ביום ביצוע התביעה אינו עולה על 75,000 ₪ כולל הפרשי ריבית והצמדה.

עם פתיחת תיק תובענה או תביעה על סכום קצוב, נשלחת לחייב הודעה או אזהרה בדבר פתיחת התיק נגדו. בתקופת האזהרה, במידה והחייב מתנגד לחלק מסכום החוב או לחלקו הוא רשאי להגיש התנגדות לביצוע התביעה וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה. עם הגשת ההתנגדות כאמור, הליכי ההוצאה לפועל כנגדו יעוכבו והדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט הסמוך ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק.

את בקשת ההתנגדות יש להגיש בתוך תקופת הזמן הקצובה באזהרה אולם חייב אשר איחר את המועד יוכל לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות. ברוב המקרים בתי המשפט ורשם ההוצאה לפועל לא ימנעו מחייב לטעון טענותיו גם אם חלפה התקופה הקצובה באזהרה בכפוף לכך שהחייב הצדיק בקשתו וביסס טענותיו בראיות שניתן להתבסס עליהן.

טענת פרעתי

חייב הטוען שהחוב שבעקבותיו נפתח תיק ההוצאה לפועל כבר שולם (נפרע) באפן חלקי או מלא רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה "בטענת פרעתי" בכל שלב של ההליך בהוצאה לפועל .

במקרה שמדובר בתיק שנפתח למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פירעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. כלומר לא ניתן להעלות באמצעות טענת "פרעתי" השגות על פסק הדין עצמו.

רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב את ההליכים נגד חייב שהגיש בקשה בטענת פרעתי אם ראה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

הסתבכת בחובות ? צריך עורך דין לחדלות פירעון?

שלח פרטים וקבל יעוץ ללא התחייבות!

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ חייג 04-6722002 או שלח הודעת וואטסאפ 058-4672002